be2 Vás dovede k lásce Vašeho života

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti be2

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti be2

(Naposledy pozměněné dne 16.01.2017)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují podmínky týkající se používání služeb be2 provozovaných společností be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (dále jen ”be2”).

Svou registrací u společnosti be2 zákazník potvrzuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky společnosti be2 a že s nimi souhlasí. Všeobecné obchodní podmínky se tím stávají součástí smlouvy.

Pro všechny zákazníky společnosti be2 platí výlučně tyto Všeobecné obchodní podmínky, i když k využívání služeb nebo k přístupu dochází mimo Českou republiku. Odlišné obchodní podmínky zákazníka nebudou akceptovány.

Osobám mladším 18 let není využívání služeb be2 dovoleno.

 

1. Předmět smlouvy

 

(1)  Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností be2 mohou být jak bezplatné výkony, tak i zpoplatněné výkony. Před využitím zpoplatněného výkonu bude zákazník upozorněn na to, že výkon je zpoplatněný, a bude mu sdělena výše plateb, které bude muset v případě objednání provést. Společnost be2 nabízí zákazníkovi mimo jiné následující výkony (viz také ”3. Služby be2 a rozsah výkonů”):

 

·         Provedení osobnostního testu;

·          Vypracování individuálního výsledku testu na základě údajů, které zákazník uvedl v rámci osobnostního testu. Zákazník se zde dozví nejen informace ke své osobě, nýbrž kromě toho obdrží popis svého ideálního partnera;

·         Zahrnutí zákazníka do databáze společnosti be2 a správa jeho dat;

·         Umožnění navázání kontaktu s jinými zákazníky společnosti be2.

 

(2)   Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a společností be2 není ani zprostředkování sňatku, ani jakákoliv trvalá a opakující se činnost na základě pracovní smlouvy směřující k bezprostřednímu uzavření partnerství nebo sňatku.

 

(3)  Společnost be2 poskytuje své služby výlučně pro soukromé účely. Registrací se zákazník zavazuje využívat tyto služby výlučně pro soukromé účely a nebude je využívat ke komerčním účelům.

 

2. Využívání služeb be2 a uzavření smlouvy

 

(1)      Využívání služeb be2 je možné pouze po provedení registrace.

Registrace přes be2 iOS App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Apple iTunes App Store. Registrace přes be2 Android App vyžaduje předchozí stažení aplikace prostřednictvím Google Play Store.

Zákazník si při registraci zvolí uživatelské jméno, pod nímž bude vystupovat při kontaktu s ostatnímu zákazníky společnosti be2, a osobní heslo. Společnost be2 může zákazníkovi alternativně místo uživatelského jména, které si zvolí sám, automaticky přidělit tzv. ”šifru”. Uvedení e-mailové adresy slouží výhradně k navázání kontaktu společností be2 se zákazníkem, tato e-mailová adresa nebude poskytnuta dalším zákazníkům be2.

 

(2)   Registrací zákazník uznává tyto Všeobecné obchodní podmínky a prohlašuje, že je plnoletý, tedy dovršil 18. let.

 

(3)    Již registrací vzniká první (bezplatný) smluvní poměr mezi společností be2 a zákazníkem, pro který platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

(4)    Objednáním zpoplatněného výkonu uzavírá registrovaný zákazník poté další smluvní poměr se společností be2 oddělený od registrace (tzv. ”Prémiové členství”), pro který rovněž platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Zákazník bude před uzavřením tohoto dalšího smluvního poměru informován o zpoplatnění služby a příslušně platných cenách a platebních podmínkách. Tento další smluvní poměr týkající se zpoplatněných služeb se uskuteční tím, že zákazník bude akceptovat platební závazek na příslušných internetových stránkách / aplikacích kliknutím na pole Potvrdit.

 

(5)    Zákazník ujišťuje, že údaje uvedené při registraci, pozdějším objednání a při platbě jsou pravdivé.

 

(6)   Společnost be2 si vyhrazuje právo zablokovat přístup zákazníka ke službám be2, pokud bude služby využívat nezákonným způsobem nebo s porušením povinností stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Zablokování přístupu z výše uvedených důvodů ovšem nic nemění na povinnosti zablokovaného zákazníka uhradit objednanou službu. Platba, kterou již zákazník společnosti be2 provedl, nebude v tomto případě do výše 350,00 EUR vrácena, nýbrž bude zadržena jako smluvní pokuta. Společnost be2 si kromě toho výslovně vyhrazuje právo požadovat také vůči zákazníkům, kteří neuhradili žádnou částku nebo jen částku nižší než 350,00 EUR, paušálně smluvní pokutu do výše 350,00 EUR. Uplatnění skutečně vzniklé vyšší škody se tímto nevylučuje.

 

3. Služby be2 a rozsah výkonů

 

(1)   Služby společnosti be2 začínají po registraci osobnostním testem. Tento test sestává z řady otázek zvolených a sestavených na základě psychologických aspektů, na které zákazník odpoví.

 

(2)   Na základě odpovědí zákazníků vypracuje společnost be2 individuální výsledek testu zákazníka v elektronické formě. Tento výsledek testu bude zaslán zákazníkovi.

 

(3)   Kromě toho se odpovědi zákazníka, výsledek testu vyhotovený z jeho odpovědí a další osobní údaje uloží do databáze be2 a tam se porovnají s údaji všech ostatních zákazníků be2. Toto porovnání je založeno na matematickém algoritmu (postup výpočtu) umožňujícím odhalení kompatibility dvou profilů zákazníků.

 

(4)    Jako výsledek tohoto porovnání s údaji ostatních zákazníků be2 obdrží zákazník seznam těch ostatních zákazníků, kteří se k němu nejlépe hodí, formou anonymních krátkých profilů.

 

(5)    Zákazník může nyní navázat kontakt s jinými zákazníky navrhnutými službami be2. Navázání přímého kontaktu mezi zákazníky společnost be2 ovšem zásadně umožní jen se vzájemným souhlasem obou zákazníků. Takový vzájemný souhlas se může uskutečnit tím, že zákazník pošle svůj anonymní krátký profil jinému zákazníkovi, kterého si vybral (tzv. ”navázání kontaktu”). Tento druhý zákazník se může poté rozhodnout, zda odpoví nebo ne. O navázání kontaktu ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek se jedná také v případě, že zákazník přistoupí na přání jiného zákazníka navázat kontakt. Komunikace mezi zákazníky be2 se uskutečňuje přes interní komunikační systém be2.

 

(6)    Možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv je zásadně zpoplatněná služba, pokud nebude při uzavření smlouvy dohodnuto jinak.

 

(7)    Tuto možnost navázání kontaktu a zasílání zpráv v interním komunikačním systému be2 může zákazník zakoupit na smluvně dohodnuté období, např. na tři měsíce nebo na šest měsíců (tzv. ”doba platnosti smlouvy”).

 

Pro výpočet smluvně dohodnutého období není měsícem myšlen kalendářní měsíc, nýbrž období od kalendářně určeného dne příslušného měsíce do stejného dne následujícího měsíce (např. od 15. února do 15. března). Jestliže bude v případě lhůty určené po měsících v posledním měsíci chybět den rozhodující pro uplynutí lhůty, skončí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (např. tříměsíční lhůta běžící od 30. listopadu skončí dne 28. února následujícího roku).

 

(8)    Než bude placený servis zpřístupněn, bude zákazník výslovně upozorněn na to, že služba je placená. Náklady, rozsah služeb a platné způsoby placení budou vysvětleny v rámci objednání příslušné placené služby. Po provedení platby a uvedení kompletní adresy může zákazník využívat placené služby.

 

(9)    Společnost be2 nemůže ručit za správnost údajů zákazníků společnosti be2 uvedených v osobnostním testu.

 

Společnost be2 nemůže ručit za to, že zákazník úspěšně naváže kontakty během doby platnosti smlouvy, pokud nebylo při uzavření smlouvy výslovně dohodnuto jinak.  

 

(10)       V zásadě jsou služby poskytované be2 k dispozici 24/7. Roční dostupnost služby je 99.5%. Toto obsahuje výjimku pro odstávku služby z důvodů údržby nebo aktualizace softwaru a příčiny, které jsou mimo kontrolu be2, jako jsou například nedostupnost internetových služeb, kde na vině je třetí strana, nebo z důvodu vyšší moci. Pro bezproblémové využívání služeb doporučuje be2 svým zákazníkům používat nejnovější technologie (prohlížeč) a instalovat správná nastavení prohlížeče (povolit Java script, cookies, pop-up). Pokud je použita zastaralá, nebo nestandardní technologie, be2 nezaručuje správné fungování všech služeb a funkcí.

 

 

4. Sdělení mezi zákazníky a společností be2

 

(1)    Sdělení společnosti be2 zákazníkům jsou prováděna buď přes odpovídající masky obrazovky po ”Login”, tedy přihlášení zákazníka s uvedením jeho uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena) a jeho hesla, nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

 

(2)     Sdělení zákazníka společnosti be2 jsou prováděna buď e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na stránkách be2 (např. kundenservice@be2.de), dopisem nebo faxem. Pro jednoznačnou autentifikaci a pro ochranu před zneužitím je při tom nutné, aby zákazník ve svých sděleních společnosti be2 uvedl alespoň svou e-mailovou adresu registrovanou u be2, zemi, jejíž služby be2 využívá, a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která mu byla přidělena).

 

5.   Ručení společnosti be2

 

(1)    Společnost be2 neručí za správnost údajů uvedených zákazníkem společnosti be2 v osobnostním testu. Společnost be2 proto neručí ani za správnost vypracovaného výsledku testu a porovnání zákaznických profilů, protože vypracování výsledku testu a porovnání zákaznických profilů je prováděno především na základě uvedených údajů. 

 

(2)    Přímé kontakty mezi zákazníky společnosti be2 jsou navázány jen se vzájemným souhlasem (viz bod ”3. Služby společnosti be2 a rozsah výkonů”, odstavec 5). Společnost be2 proto neručí za to, že během doby platnosti smlouvy nebude se zákazníkem navázán kontakt. Společnost  be2 se ale zavazuje k vyvíjení snah o zprostředkování kontaktu mezi zákazníky be2 poskytnutím technických předpokladů.

 

(3)    Společnost be2 neručí za zneužití dat a informací, protože je navzdory výslovnému zákazu (viz také ”6. Povinnosti zákazníka”) možné, že zákazníci budou služby společnosti be2 využívat nepřípustným nebo protizákonným způsobem. Společnost be2 kromě toho neručí ani v případě, že informace, které zákazník sám zpřístupnil třetí osobě, budou touto třetí osobou zneužity.

 

(4)    Společnost be2 nezaručuje stálý řádný provoz, tedy stálou a nepřetržitou disponibilitu služeb. Zejména společnost be2 neručí za poruchy technických zařízení nebo kvality přístupy ke službám na základě vyšší moci nebo na základě událostí, za které společnost be2 neručí (např. výpadek komunikačních sítí).

 

(5)     Společnost be2 neručí za neoprávněné získání informací o osobních zákaznických datech třetími osobami, například neoprávněným přístupem tzv. ”hackerů” k databázi.

 

(6)    Za ostatní škody, které nenastanou na základě výše uvedených příčin, ručí společnost be2 jen při úmyslu nebo hrubé nedbalosti orgánů, pracovníků a pověřenců a jen v takovém poměru, v jakém společnost be2 spolupůsobila v poměru k ostatním příčinám na vzniku škody.

 

(7)     Společnost be2 ručí za jednoduchou nedbalost jen při ohrožení života, ublížení na těle nebo na zdraví a při porušení podstatných smluvních povinností (tzv. ”kardinálních povinností”). Ručení je v posledně uvedeném případě omezeno na předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu a bezprostředně vzniklou škodu.

 

(8)    V ostatním je ručení vyloučeno.

 

6. Povinnosti zákazníka

 

(1)    Zákazník je výhradně odpovědný za veškeré údaje, které uvede. Ujišťuje, že jím uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Zákazník se zavazuje, že nebude úmyslně vydávat údaje třetích osob za své vlastní. Úmyslně chybné údaje nebo údaje uvedené s podvodným záměrem, zejména uvedení bankovního spojení nebo údajů k platebním kartám třetí osoby bez jejího souhlasu, mohou vést k právním krokům (viz také níže, odstavec 6).

 

Zákazník se zavazuje, že údaje uvedené společnosti be2, zejména své kontaktní údaje a platební údaje, bude udržovat v aktuálním stavu.

 

Společnost be2 je oprávněná, ale není povinná zkontrolovat, zda je obsah profilů včetně nahraných fotografií slučitelný se všeobecnými zákony, s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s pravidly popsanými společností be2 na příslušných internetových stránkách / aplikacích a pokud to bude zapotřebí, příslušné obsahy odmítnout, změnit nebo dokonce vymazat.

 

(2)     Zákazník se zavazuje, že neuvede informace, pokud tyto údaje od něj nebudou výslovně požadovány. Týká se to zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonních a faxových čísel. 

 

(3)     Zákazník je povinen zacházet s údaji (zejména jména, adresy bydliště, e-mailové a internetové adresy, telefonní a faxová čísla), e-maily a jinými zprávami a sděleními jiných zákazníků společnosti be2, které obdrží v souvislosti s využíváním služeb společnosti be2, důvěrně a neprozradit je třetím osobám bez souhlasu jejich původce. Předávání jakýchkoliv údajů ne-zákazníkům v rámci služeb společnosti be2 je zakázáno.

 

(4)     Zákazník ujišťuje, že nemá žádné obchodní úmysly a údaje třetích osob, které mu budou svěřeny, nepoužije ke komerčním účelům nebo v rozporu se smlouvou. Zákazník se zavazuje, že nebude ostatním zákazníkům společnosti be2 zasílat zprávy k jinému účelu než k osobní komunikaci, zejména k propagaci nebo reklamě zboží či služeb. Zákazník se kromě toho zavazuje, že nebude rozesílat tzv. ”řetězové dopisy” apod.

 

(5)     Zákazník se zavazuje, že nebude zneužívat služeb společnosti be2, především nebude služby společnosti be2 používat

 

·     k šíření hanlivých, nepřístojných, pornografických nebo jiných protizákonných materiálů;

·    k vyhrožování, obtěžování nebo porušování práv jiných osob;

·    ke slibování nebo požadování peněz nebo nepeněžitých výhod.

 

Zákazník se dále zavazuje, že

·   nebude na stránky be2 umísťovat žádná data obsahující viry (infikovaný software);

·   nebude na stránky be2 umísťovat data obsahující software nebo jiný materiál chráněný autorským právem nebo průmyslovými ochrannými právy, kromě případů, kdy je zákazník vlastníkem příslušných práv nebo obdržel potřebný souhlas vlastníka práv pro používání takového software nebo materiálu;

·   nebude služby společnosti be2 využívat takovým způsobem, aby byla negativně ovlivněna dostupnost nabídek be2 pro jiné zákazníky;

·   nebude zadržovat e-maily a ani se o to nepokusí.

 

(6)     Nedodržení některé z povinností zákazníka uvedených v odstavcích 1 až 5 může vést k vypovězení smluvního poměru společností be2, ve s pojení s okamžitým zablokováním přístupu ke službám be2. Případný nárok společnosti be2 na platbu vůči zákazníkovi tím zůstává nedotčený (viz k tomu detailně také ”2. Využívání služeb be2 a uzavření smlouvy”, odstavec 6). Kromě toho si společnost be2 vyhrazuje právo zahájit proti zákazníkovi občanskoprávní a/nebo trestně právní kroky.

 

(7)     Pokud zákazník spojuje s využíváním služeb be2 obchodní zájmy nebo údaje a data, které mu byly svěřeny, používá ke komerčním účelům, je – nezávisle na případném nároku na náhradu škody – povinen zaplatit za každé prokázané jednání v rozporu smluvní pokutu ve výši 2.500.- EUR.

 

(8)    Zákazník se zavazuje, že se vůči společnosti be2 vzdá veškerých žalob, nároků na náhradu škody, ztrát nebo požadavků, které mohou vzniknout na základě jeho registrace a využívání služeb be2. Zákazník zejména osvobodí společnost be2 od jakéhokoliv ručení a od všech závazků, nákladů a nároků plynoucích ze škod kvůli pomluvám, urážkám a narušení osobních práv jinými zákazníky, kvůli selhání služeb pro zákazníky, kvůli porušení práv na nehmotný majetek nebo jiných práv ze strany zákazníků. Dále zákazník osvobodí společnost be2 od jakéhokoliv ručení a všech nároků plynoucích z porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek zákazníkem.

 

(9)    Zákazník bude zprávy, které obdrží, v pravidelných a přiměřených časových intervalech stahovat, bude na ně odpovídat a v případě potřeby je bude archivovat na vlastním počítači nebo jiných paměťových médiích.

 

Společnost be2 je oprávněná zprávy uložené v Accountu zákazníka po uplynutí dvanácti (12) měsíců po zaslání, popř. přijetí vymazat – také bez oznámení nebo zpětného dotazu.

 

Společnost be2 je oprávněná vymazat zákazníky, kteří nevyužili bezplatné služby be2 více než šest (6) měsíců – také bez oznámení nebo zpětného dotazu – z databáze společnosti be2. Toto opatření slouží pro ochranu dat zákazníka, protože společnost be2 musí po uplynutí tohoto období vycházet z toho, že zákazník již nemá zájem o uložená svých dat; za druhé slouží opatření k odstranění neaktivních zákazníků z databáze be2 – a tím ke zlepšení služeb nabízených společností be2.

 

7. Informace k ochraně dat, zpracování dat a cookies

 

(1)    Společnost be2 je povinná při provozování svých služeb dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat, zejména.

 

(2)     Nutné pořizování, zpracování a používání osobních dat

Poskytování služeb be2 popsaných v bodě ”3. Služby be2 a rozsah výkonů” a smluvně dohodnutých výkonů společností be2 vyžaduje pořizování, zpracování a používání osobních dat, která zákazník uvede mimo jiné v rámci registračního procesu nebo při vyplňování osobnostního testu.

 

Osobní data jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité a určitelné fyzické osoby. Společnost be2 požaduje kvůli registraci a v návazném osobnostním testu uvedení například následujících údajů: věk, pohlaví a e-mailová adresa. V rámci objednání zpoplatněné služby kromě toho požaduje vedle jména zákazníka uvedení také adresy bydliště a bankovního spojení, popř. údajů ke kreditní kartě zákazníka. Pro bezpečnost zákazníka při tom označí společnost be2 otázky, jejichž odpovědi se ostatním členům zobrazí.

 

Takové zjišťování, zpracování a používání osobních dat společností be2 nebo třetími osobami jménem a z pověření společnosti be2 probíhá pouze v mezích uvedených v následujících ustanoveních a jen v případě, že zákazník akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek bude souhlasit s tímto používáním svých dat. Potřebný souhlas zákazníka společnost be2 zaprotokoluje.

 

Výslovné upozornění: Zákazník je oprávněný kdykoliv odvolat souhlas s pořizováním, zpracováním a používáním jeho osobních dat s účinkem pro budoucnost nebo požadovat opravu svých dat uložených u společnosti be2. Viz k tomu podrobně odstavec 7 ”Výkon uživatelských práv: odvolání souhlasu a oprava dat”. V případě odvolání tohoto souhlasu již ovšem nemůže společnost be2 zákazníkovi poskytovat žádné služby.

 

(3)    Další pořizování, zpracování a používání osobních dat

 

Zákazník souhlasí s přijímáním informací souvisejících se službami be2 a vybraných kooperačních partnerů, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů společnosti be2 souvisejících se službami be2 a vybraných kooperačních partnerů. Zákazník je oprávněný tento souhlas k zasílání informací a e-mailových newsletterů s účinkem pro budoucnost odvolat, viz k tomu podrobně odstavec 7 ”Výkon uživatelských práv: Odvolání souhlasu a oprava dat”.

 

Zákazník souhlasí s tím, že společnost be2 může osobní data jeho profilu předávat externím poskytovatelům služeb, aby mohli jménem a z pověření společnosti be2 zasílat zákazníkovi e-maily a newslettery s nabídkou vlastních služeb a podobných služeb poskytovaných společností be2, respektive zabránit zneužití poskytovaných služeb.

 

Pokud zákazník udělí společnosti be2 souhlas s výše popsaným dalším pořizováním, zpracováním a používáním svých dat, bude společnost be2 tato data zákazníka používat výlučně pro účely schválené zákazníkem. Společnost be2 potřebný souhlas zaprotokoluje.

 

Výslovné upozornění: Zákazník je oprávněný kdykoliv odvolat souhlas s dalším pořizováním, zpracováním a používáním jeho osobních dat s účinkem pro budoucnost nebo požadovat opravu svých dat uložených u společnosti be2. Viz k tomu podrobně odstavec 7 ”Výkon uživatelských práv: odvolání souhlasu a oprava dat”.

 

(4)     Anonymizované nebo pseudonymizované uživatelské profily

Společnost be2 bude provádět nebo nechá provádět analýzy o chování zákazníků v rámci využívání služeb be2 a vytvoří pro to anonymizované nebo pseudonymizované uživatelské profily. Vyhodnocení uživatelských profilů nebude provedeno k určité osobě, nýbrž bude provedeno anonymizovaně popř. pseudonymizovaně.

 

Zákazník souhlasí s tím, aby společnost be2 používala jeho anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo pro úpravu a zlepšení služeb společnosti be2 podle aktuální potřeby. Toto může zahrnovat i předání dat kooperačním partnerům.

 

Výslovné upozornění: Zákazník je oprávněný kdykoliv odvolat souhlas s používáním svých osobních dat pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo pro úpravu a zlepšení služeb společnosti be2 podle aktuální potřeby. Viz k tomu podrobně odstavec 7 ”Výkon uživatelských práv: odvolání souhlasu a oprava dat”.

 (5)   Používání cookies

Část služeb be2 vyžaduje používání tzv. ”cookies”. Společnost be2 proto tímto zákazníka výslovně upozorňuje na používání cookies.

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se buď časově omezeně uloží v pracovní paměti počítače (tzv. ”session cookies”), nebo na pevném disku počítače (tzv. ”permanentní cookies”). Cookies obsahují např. informace o dosavadních návštěvách odpovídajícího serveru uživatelem, informace o tom, jaké nabídky byly dosud spuštěny nebo jaké způsoby platby byly u dosavadních obchodů dohodnuty. Hlavním účelem cookies je uložením osobních nastavení na internetových stránkách za prvé poskytnout nabídku speciálně přizpůsobenou potřebám zákazníka a za druhé upravit využívání služby tak, aby bylo co nejkomfortnější, protože zákazník může tímto způsobem navštěvovat internetové stránky, aniž by pokaždé musel veškerá nastavení provádět znovu. Cookies se naproti tomu nepoužívají k tomu, aby se samostatně prováděly programy nebo se do počítače zákazníka zavedly viry.

 

Společnost be2 používá session cookies, partnerské a affiliate cookies a permanentní cookies.

 

Session cookies:

Společnost be2 používá tzv. ”session cookies”. Tyto cookies se neuloží na pevný disk počítače zákazníka a vymažou se opuštěním prohlížeče. Session cookies se používají zejména pro autentizaci login při registraci.

 

Partnerské a affiliate cookies:

Dále společnost be2 používá tzv. ”partnerské cookies”, popř. ”affiliate cookies”. Tím se rozumí cookies, které se používají, když zákazník uskuteční přístup ke službám be2 přes reklamní plochu kooperačního partnera. Tyto cookies slouží k podporování připojeného partnerského programu a neobsahují žádná osobní data zákazníka. Budou buď smazány po registraci zákazníka na internetových stránkách společnosti be2 nebo automaticky po uplynutí životnosti příslušných cookies.

 

Permanentní cookies:

Společnost be2 používá tzv. ”permanentní cookies” k uložení osobních uživatelských nastavení, která zadá zákazník při využívání služeb be2. Tím se za prvé zajistí, že zákazník při opětovné návštěvě internetových stránek společnosti be2 opět nalezne svá osobní nastavení, za druhé slouží k tomu, aby se mohlo automaticky rozlišit, jaký má zákazník členský status, zda již viděl určité informace a reklamní opatření nebo zda se zúčastnil určité ankety. Použití permanentních cookies slouží k personalizaci a zlepšení služeb be2.

 

Partnerské stránky:

Pokud jsou služby společnosti be2 začleněny do webových stránek kooperačního partnera, mohou také tito kooperační partneři používat cookies. Společnost be2 nad tím nemá kontrolu a není odpovědná za praktiky těchto kooperačních partnerů. Pro vlastní bezpečnost doporučuje proto společnost be2 svým zákazníkům, aby se informovali o ustanoveních o ochraně dat příslušných partnerských společností. Stejné doporučení platí v případě, že zákazník přechází ze stránky / aplikace be2 na stránku kooperačního partnera.

 

Výslovné upozornění: Většina internetových prohlížečů je standardně nastavená tak, aby akceptovaly cookies. Zákazník má ovšem právo a možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies odmítal nebo se alespoň předem dotázal na potvrzení zákazníka. Jestliže se zákazník rozhodne pro odmítnutí, popř. vyloučení cookies, může to mít ovšem za následek, že rozsah výkonů služeb be2 bude zredukován a ne všechny nabídky budou fungovat bezporuchově.

 

Google Analytics:

Společnost be2 používá také Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen ”Google”). Google Analytics používá tzv. ”cookies”, tedy textové soubory, které se uloží na počítači zákazníka a umožňují analýzu používání webových stránek zákazníkem. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek zákazníkem, k sestavení analýz o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to zákonně předepsané nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP zákazníků s jinými daty  Google. Zákazník je oprávněný zamezit instalaci těchto cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; zákazník se ovšem upozorňuje na to, že v tomto případě nebude případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasí zákazník se zpracováním požadovaných dat ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

 

Dále společnost be2 používá analytické programy různých jiných dodavatelů, aby tím získané poznatky – anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení – použila k úpravě a zlepšení služeb be2 podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu (viz k tomu podrobně výše, odstavec 4 ”Anonymizované nebo pseudonymizované uživatelské profily”).

 

(6)     Informace o uložených datech

Zákazník má právo kdykoliv požadovat informaci o datech uložených u společnosti be2 k jeho osobě, jejich původu, účelu uložení a příjemci, kterému budou data poskytnuta. Tato informace je bezplatná a bude poskytnuta písemně.

 

Písemnou – čitelnou! – a vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí informací zašle zákazník s přiloženou kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu a s uvedením e-mailové adresy registrované u společnosti be2, země, jejíž služby be2 zákazník využívá, a uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena) na adresu:

 

be2 S.à.r.l.
služby zákazníkům / údaje informace
 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg


(7)   Uplatnění uživatelských práv: odvolání souhlasu a oprava dat

Zákazník má právo kdykoliv odvolat souhlas s používání jeho dat – jak je podrobně popsáno výše – nebo požadovat opravu dat k jeho osobě uložených u společnosti be2.

 

Odvolání souhlasu, popř. požadování opravy dat je nutné zaslat písemně s uvedením e-mailové adresy registrované u společnosti be2, země, jejíž služby be2 zákazník využívá, a uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena) na adresu:

 

be2 S.à.r.l.
služby zákazníkům / Souhlas, zrušit nebo korekce dat
13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

 

Fax:      +49 (0)89 – 95 46 41 05
E-mail: 
zakaznickyservis@be2.cz

 

(8)   Společnost be2 výslovně upozorňuje zákazníka na to, že ochrana dat pro přenosy dat v otevřených sítích jako Internet nemůže být podle stavu techniky zcela zaručena. O bezpečnost dat, které zákazník zašle na Internet, se proto musí postarat sám.

 

8. Výpověď, prodloužení smlouvy a nastavení služeb

 

(1)    Výpověď

 

U tématu výpověď je nutné striktně rozlišovat mezi bezplatným smluvním vztahem, který se uskuteční registrací, a zpoplatněným smluvním vztahem, který se uskuteční při objednání zpoplatněné služby.

 

Zákazník je kdykoliv oprávněný bezplatný smluvní vztah existující se společností be2 bez uvedení důvodů vypovědět. Výpověď tohoto bezplatného členství se účinně provede potvrzením linku ”Vymazat profil” pod ”Nastavení” na webových stránkách společnosti be2/ v příslušné be2 aplikaci. Odinstalací aplikace se profil nevymaže.

Společnost be2 je oprávněná bezplatný smluvní vztah existující se zákazníkem vypovědět s čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. Právo na výpověď z důležitého důvodu, popř. k zablokování zákazníka, tím zůstává nedotčeno.

 

Zpoplatněný smluvní vztah (tzv. ”Prémiové členství”) zakoupené prostřednictvím webové stránky musí být vypovězen minimálně 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty (viz také níže, odstavec 2 ”Prodloužení smlouvy”).

 

Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu je účinná jen v případě, že bude podána formou výslovného, písemného prohlášení. Pokud technicky existuje možnost ”podání online výpovědi”, může se výpověď podat také přes odpovídající link na webových stránkách společnosti be2. Pro jednoznačné přiřazení a pro ochranu před zneužitím je v každém případě nutné, aby zákazník v písemné výpovědi čitelnou formou (TISKACÍMI PÍSMENY) uvedl alespoň své úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá, svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která mu byla přidělena).

 

Výpověď musí být zaslána na adresu:

be2 S.à.r.l.
služby zákazníkům / ukončení
 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

 

Fax:      +49 (0)89 – 95 46 41 05

 

Ukončení placeného smluvního vztahu zakoupeného prostřednictvím aplikace be2 iOS App musí být vykonán výhradně prostřednictvím Apple iTunes App Store v souladu s pravidly Apple iTunes App Store.Ukončení placeného smluvního vztahu zakoupeného přes be2 Android App je podřízené zvoleným způsobem platby:- pro platby přímo přes be2 platební systém se ukončení řídi pravidly jako v bodě 8 (1) výše

- v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, s žádostí o ukončení je zákazník povinen přímo kontaktovat Google Play Store v souladu s pravidly Google Play Store.

Výslovné upozornění: Zpoplatněný smluvní vztah nelze vypovědět pouhým vymazáním profilu. Jestliže zákazník zpoplatněné služby vymaže svůj profil, zůstane tím zpoplatněný smluvní vztah nedotčený. Zákazník se vymazáním profilu vzdává pouze využívání služby, kterou ještě nevyužil, ale již zaplatil. To znamená, že zákazníkovi nebude vrácena platba, kterou již provedl. Písemná výpověď zpoplatněného smluvního vztahu zakoupeného prostřednictvím webové stránky – jak je popsaná výše – je v každém případě naléhavě nutná. Pro be2 iOS / Android App platí výše uvedená pravidla.

 

(2)  Prodloužení smlouvy

Smlouva na zpoplatněnou službu zakoupenou prostřednictvím webové stránky se prodlouží automaticky o dobu platnosti dohodnutou při objednání (např. 3, 6 nebo 12 měsíců), pokud zákazník svou smlouvu písemně nevypoví alespoň 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty – s uvedením svého celého jména, země, jejíž službu be2 využívá, své e-mailové adresy registrované u společnosti be2 a svého uživatelského jména (alternativně: šifry, která mu byla přidělena). Viz k tomu výše, odstavec 1 ”Výpověď” pod ”Výpověď zpoplatněného smluvního vztahu”.

 

V případě předplatného na zkoušku, reklamních akcí a podobně je možné se od tohoto pravidla odchýlit. V každém případě bude zákazník také zde informován o době platnosti předplatného na zkoušku, možnosti výpovědi a jinak prováděném automatickém prodloužení.

 

Při objednání zpoplatněné služby bude zákazník po obdržení potvrzení objednávky informován o příslušné době platnosti, datu začátku smlouvy a době trvání prodloužení v případě, že nebude včas podána výpověď.

 

Prodloužení smlouvy o nákupu přes be2 iOS App se řídí a je v souladu s pravidly Apple iTunes App Store. Zákazník musí sám a včas deaktivovat automatické obnovení. Prodloužení smlouvy o nákupu přes be2 Android App je podřízené zvoleným způsobem platby:

-
pro platby přímo přes be2 platební systém se prodloužení smlouvy řídi pravidly jako v bodě 8 (2)výše

-
v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, prodloužení smlouvy je v souladu s pravidly Google Play Store a zákazník je sám povinen včas deaktivovat automatické obnovení.

 

(3)    Zastavení služby

Společnost be2 je oprávněná nabízené služby zcela nebo částečně zastavit. Společnost be2 bude zákazníka včas, alespoň ale 14 dní před částečným nebo úplným zastavením služeb, informovat o plánovaném zastavení a jeho rozsahu.

 

Zákazníkům, kteří mají k okamžiku zastavení služeb společností be2 zaplacený, ještě nespotřebovaný nárok na službu ze strany be2, bude tento ještě nespotřebovaný nárok na službu v podílové výši vrácen.

 

9. Námitky zákazníka a prodlení s platbou

 

(1)    Námitky proti výši nákladů odepsaných z účtu nebo vyfakturovaných nákladů musí zákazník písemně vznést vůči be2 a zdůvodnit do šesti (6) týdnů po odepsání reklamovaných nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže zákazník nevznese během této šestitýdenní lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

 

Při existenci oprávněné námitky bude zákazníkovi buď vrácena právoplatně uplatněná částka, nebo dle volby mu bude nabídnuto prodloužení zpoplatněné služby (prémiové členství). Toto prodloužení odpovídá době, za kterou zákazník uplatnil oprávněnou námitku.

 

Zákazník má kromě toho právo stanovit společnosti be2 dodatečnou lhůtu pěti pracovních dní pro řádné splnění. Jestliže nebude důvod reklamace po uplynutí dodatečné lhůty odstraněn, má zákazník právo smlouvu vypovědět. Vrácení nevyužitých kreditů bude poté provedeno podle ”8. Výpověď, prodloužení smlouvy a zastavení služby”, odstavec 3.

 

Jen nepodstatná omezení služby neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení zpoplatněné služby se jedná v případě, že období, kdy zákazník nebude moci využít zpoplatněnou službu, nepřekročí dva po sobě následující dny.

 

Zákazník může započítat případné vlastní nároky vůči pohledávkám společnosti be2 nebo uplatnit zadržovací právo jen v případě, že jeho pohledávka bude pravomocně rozhodnutá, nesporná nebo uznaná.

 

(2)     Společnost be2 si vyhrazuje právo při nezaplacení nebo prodlení zákazníka s platbou pověřit inkasní společnost a tyto náklady po zákazníkovi vymáhat. Společnost be2 si kromě toho vyhrazuje právo požadovat úroky z prodlení, jejichž výše se řídí podle zákonných ustanovení.

 

Společnost be2 si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi v rámci zákonných možností náklady, které vzniknou neoprávněným stornováním platby kreditní kartou nebo neoprávněnou námitkou proti inkasu.

 

(3)    Nákupy prostřednictvím be2 iOS App jsou zpracovány výlučně prostřednictvím  Apple iTunes App Store a to v souladu s pravidly Apple iTunes App. Platby jsou účtovány přes zákaznícky účet  v iTunes. Pro nákup prostřednictvím iOS App se 9. (1) a (2) nevztahuje. Případné námitky týkající se plateb musí být výhradně adresovány přímo Apple iTunes App Store.

 

(4)    Za nákupy přes be2 Android App jsou provedeny platby podřízené zvoleným způsobem platby:

 

- pro platby přímo přes be2 platební systém se 9. (1) a (2) nevztahuje.

 

- v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, jsou platby výlučne zpracovány cez Google Play Store a to v souladu s pravidly Google Play Store. Platby jsou účtovány přes zákaznícky Google účet. Pro nákup prostřednictvím Google účtu se 9. (1) a (2) nevztahuje. Případné námitky týkající se plateb musí být výhradně adresovány přímo Google Play Store..

 

10. Uživatelská práva a autorská práva  

 

(1)    Všechna práva k programům, výkonům, postupům, software, technologiím, značkám, obchodním názvům, vynálezům a materiálům, které patří ke společnosti be2, vlastní výlučně společnost be2. Společnost be2 je vlastníkem veškerých uživatelských práv k výše uvedeným právům. využívání veškerých programů a v nich obsažených obsahů, materiálů a značek a obchodních názvů je přípustné výlučně k účelům uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Rozmnožování programů, výkonů, postupů, software, technologií, značek, obchodních názvů, vynálezů a materiálů, které patří ke společnosti be2, je nepřípustné, pokud nebude společností be2 výslovně dovoleno.

 

(2)     be2 je registrovaná ochranná známka v mnoha zemích světa..

 

11. Právo na odstoupení od smlouvy

 

(1)    za nákup zpoplatněných služeb prostřednictvím webové stránky be2

Informace o výkonu práva na odstoupení od smlouvy

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo během čtrnácti dnů bez udání důvodů od této smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pro výkon vašeho práva na odstoupení nás be2 S.à.r.l., zákaznický servis/odstoupení od smlouvy, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg, Luxemburg (fax: +49 (0)89 – 95 46 41 05, e-mail: zakaznickyservis@be2.cz) musíte pomocí jednoznačného prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) informovat o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář (http://www.be2.cz/info/vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy) pro odstoupení od smlouvy, který však není předepsán.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízenou, nejvýhodnější standardní dodávku), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Pokud jste požadovali, aby bylo poskytování služeb zahájeno během lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, ke kterému nás budete o výkonu práva na odstoupení od této smlouvy informovat, ve srovnání s celkovým objemem služeb předpokládaných ve smlouvě.

 

(2)    pro využití svého práva odstoupit od smlouvy za nákupy přes aplikaci be2 iOS App je zákazník povinen přímo kontaktovat Apple iTunes App Store

(3)    pro využití svého práva odstoupení od nákupu přes aplikaci be2 Android App je podřízené zvoleným způsobem platby:

-
právo na odstoupení od smlouvy musí být pro platby přímo přes be2 platební systém převedeno jako v bodě 11. (1) výše
-
v rozsahu, v němž byli zákazníkovi nabídnuty a zvoleny platby prostřednictvím Google účtu, pro využití svého práva odstoupit od smlouvy je zákazník povinen přímo kontaktovat Google Play Store

12. Změna Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů

 

(1)    VOP mohou být změněny, pokud tím nebudou dotčeny podstatné úpravy smluvního vztahu a bude to nutné pro přizpůsobení vývojům, které nebyly při uzavírání smlouvy předvídatelné a jejichž nezohlednění by značně narušilo vyváženost smluvního vztahu. Podstatnými úpravami jsou zejména úpravy o druhu a rozsahu smluvně dohodnutých výkonů a době platnosti včetně úprav týkajících se výpovědi. Dále se mohou provést úpravy nebo doplnění VOP v případě, že to bude nutné k odstranění těžkostí při provádění smlouvy na základě mezer v úpravách vzniklých po uzavření smlouvy. Může se zde jednat zejména o případ, kdy se změní judikatura a bude tím dotčena jedna nebo více klauzulí těchto VOP.

 

(2)    Popisy výkonů mohou být změněny v případě, že to bude nutné ze závažného důvodu, zákazník tím nebude oproti popisu výkonů zahrnutému při uzavírání smlouvy objektivně znevýhodněn (např. ponechání nebo zlepšení funkcionalit) a jestliže se nebude od tohoto popisu značně lišit. O závažný důvod se jedná v případě, že se na trhu vyskytnou technické inovace týkající se dlužných výkonů nebo třetí osoby, od nichž společnost be2 odebírá předběžné výkony nutné k poskytnutí výkonu, změní svou nabídku výkonů.

 

(3)     Změny Všeobecných obchodních podmínek a popisů výkonů zamýšlené podle odstavce 1 a 2 budou zákazníkovi písemně sděleny alespoň šest (6) týdnů před nabytím účinnosti. Zákazníkovi přísluší k okamžiku nabytí účinnosti změn právo na zvláštní výpověď. Jestliže zákazník nepodá písemně výpověď do šesti (6) týdnů po obdržení sdělení o změně, stanou se změny k okamžiku nabytí platnosti součástí smlouvy. Zákazník bude na tento důsledek ve sdělení změny zvlášť upozorněn.

 

13. Ostatní ustanovení

 

(1)    Společnost be2 je oprávněná pověřit třetí poskytovatele služeb a pověřence poskytnutím částí nebo celého spektra služeb společnosti be2, pokud tím zákazníkovi nevzniknou žádné újmy.

 

(2)    Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy budou nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává tím platnost ostatních Všeobecných obchodních podmínek a smlouvy nedotčena. Pokud se ustanovení nestanou součástí smlouvy nebo budou neúčinná, bude se obsah smlouvy řídit podle zákonných předpisů. 

 

(3)    Platí právo České republiky s vyloučením českého kolizního práva.

 

(4)     http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

(5)    Zákazník má možnost stáhnout si při uzavření smlouvy smluvní ustanovení, která pro něj platí, včetně Všeobecných smluvních podmínek a uložit je v reprodukovatelné formě.

 

(6)    Za služby be2 je odpovědná společnost be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg.

 

Společnost be2 S.à.r.l. je společnost s ručením omezeným podle lucemburského práva, zapsaná v obchodním rejstříku Lucemburska (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem  B 123206.